Avís legal

 

1. Titularitat del Portal

FIRA BARCELONA amb domicili a Barcelona, Avinguda Reina Mª Cristina s/n i NIF Q-0873006-A, Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, llibre I, és la titular del portal firabarcelona.com (d'ara endavant, el Portal) i el posa a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis, congressos, salons i fires de FIRA com de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

2. Comunicació dels noms de domini de FIRA als Registres corresponents

FIRA declara haver comunicat al Registre de Fires els noms de domini actualment en ús, de conformitat amb el disposat en l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

3. Condicions Generals d'Utilització i Acceptació d'aquestes

Les presents condicions generals d'utilització del portal juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que s'hi presten, així com altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de FIRA BARCELONA i la regulació de l'ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis del Portal suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació i de qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de FIRA.

FIRA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s'hi incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions al Portal per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL

1. Política de Privacitat

Des de FIRA DE BARCELONA i les seves empreses participades ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU i FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITION AND SERVICES S.L. (en endavant totes elles compreses sota la denominació “FIRA DE BARCELONA”) som conscients de la importància que suposa pels nostres clients obtenir informació clara i transparent sobre l’ us que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres clients es basa en la l’ honestedat, el rigor i la transparència per tal de construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat (publicada a totes les nostres pàgines web) els hi detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. Al visitar les nostres webs accepta i consenteix la present Política de Privacitat.

1.1.- ¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat

FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb CIF Q-0873006-A i les seves participades ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU amb CIF B-62704457 i FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND SERVICES SL amb CIF B-66507088

Dir. Postal

Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona

Telèfon

932 332 000

e-mail

datos@firabarcelona.com / datos.alimentaria@alimentaria.com

DPO

dpo@firabarcelona.com


1.2.- ¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A FIRA DE BARCELONA, tractem les dades que ens ha facilitat amb les següents finalitats:

 1. Enviar informació relacionada directament amb la seva participació al saló on estigui acreditat.

 2. Enviar informació promocional i/o publicitària dels nostres salons i de les activitats que portem a terme inclús per mitjans electrònics.

 3. Facilitar ajuda i resoldre les seves consultes a través dels Formularis inclosos a las web sites dels salons, raó per la qual contactarem amb Vostè al telèfon i/o mail que ens ha proporcionat.

 4. Registrar el seu correu per rebre la newsletter que periòdicament lliurem als nostres clients, només en el cas de que la hagi sol·licitat expressament.

 5. Gestió, en el seu cas, de la nostra relació contractual inclosa la tramitació de la sol·licitud de participació i contracte de participació corresponent, gestió de les factures i pagaments, seguiment de pagaments en cas de que aquests no s’hagin fet efectius en la data acordada, fidelització com a client i realització d’enquestes de qualitat del servei.

 6. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i/o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari elaborarem un perfil comercial de client en base a la informació facilitada. No es prendran en cap cas decisions automatitzades en base a l’esmentat perfil.

 7. Manteniment de llistes de no enviaments comercials en cas que ens hagi comunicat que no vol rebre informació promocional/publicitària per via electrònica.

 8. Manteniment de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas de que hagi exercitat el seu dret a la cancel·lació de les seves dades. Aquestes dades es mantindran bloquejades i amb accés restringit durant el termini legal mínim establert.

 9. Permetre el funcionament de les nostres websites, a través de cookies tècniques i funcionals tal com es detalla a la nostra política de cookies http://www.firabarcelona.com/ca/cookies

1.3.- ¿Quan de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran:

1.- Durant el mínim temps legal possible (Ex: en cas de facturacions de serveis).

2.- En el cas de que no mantingui cap relació comercial/mercantil amb FIRA DE BARCELONA, es a dir:

a) si no ha assistit a cap dels nostres salons durant 3 edicions consecutives per a salons anuals i

b) si no ha assistit a cap dels nostres salons durant 2 edicions consecutives per a salons bianuals i triennals.

3.- En cas de sol·licituds d’informació o consulta: mentre siguin necessàries per donar resposta a la mateixa.

4.- Pels subscriptors de newsletters, als 3 (tres) mesos de causar baixa, s’esborraran parcialment les dades del correu (dissociació), per controls estadístics.

1.4.- ¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Depenent del tipus de relació comercial i/o de vinculació amb nosaltres, la base legal per tractament de les seves dades personals pot ser:

 • El seu consentiment, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades en els nostres formularis i acceptar el tractament de les seves dades a la casella corresponent (Ex: Enviament de publicitat dels nostres salons)

 • Tanmateix podem tractar les seves dades en base a la relació contractual existent entre les parts com a conseqüència de la seva participació en un esdeveniment organitzat per FIRA DE BARCELONA (Ex: Formalització del contracte de participació)

 • L’interès legítim ens servirà com a base legal pel tractament de les seves dades en la navegació als llocs web (Ex: Navegació a les nostres pàgines web )

 • Obligació legal, inclosa al Reglament Europeo de Protecció de Dades i a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSI (Ex: bloqueig de les seves dades i llistat de no enviaments comercials)

1.5.- ¿A qui comunicarem les seves dades?

 1. Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament a FIRA DE BARCELONA.

 2. Quan FIRA DE BARCELONA li presti un servei a través d’una tercera empresa proveïdora les seves dades es comunicaran a aquesta empresa, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre el Responsable del Tractament (FIRA DE BARCELONA) i l’ Encarregat del Tractament (empresa proveïdora)

 3. Pels subscriptors de la newsletter no es cediran les dades, les tractarà una tercera empresa que és qui fa la gestió de la newsletter, amb la qual s’ha signat el degut contracte de prestació de serveis com a Encarregat del Tractament.

En cas de transferència de les seves dades a tercers països, vetllem per donar la màxima privacitat i seguretat a les dades dels nostres clients. En aquest sentit la majoria dels nostres proveïdors i col·laboradors es troben dintre del EEE (Espai Econòmic Europeu). En cas de que algun d’ells estigui situat fora d’aquesta àrea, si es tracta d’ EEUU haurà d’estar acollit al Privacy Shield o be en un país amb un nivell adequat de protecció d’acord amb els criteris de la Comissió Europea. En cas d’altres països que no tinguin lleis tan estrictes com la legislació europea, apliquem clàusules contractuals tipus d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 5 de Febrer de 2010.

Fira de Barcelona garanteix que sota cap circumstància ven, ofereix i/o comercialitza amb les dades dels seus clients.

1.6.- ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a FIRA DE BARCELONA s’estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb domicili a Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona, Departament CRM Serveis de Marketing o per correu electrònic, a l’adreça datos@firabarcelona.com o datos.alimentaria@alimentaria.com, amb la mateixa documentació que per correu postal.

1.7.- Contacte

Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades pot posar-se en contacte amb la nostra DPO a dpo@firabarcelona.com

Tanmateix vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades dels tractament de les seves dades de caràcter personal davant de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es)

2. Propietat Industrial i Intel·lectual. Política d'hiperenllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, software o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·ectual de FIRA o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de FIRA.

2.2.- FIRA no serà responsable de la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que pogués derivar-se de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software que pertanyin a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure'ls al Portal.

2.3.- En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectuï renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de FIRA o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de FIRA per part dels expositors als salons corresponents als seus catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web o de qualsevol altra forma haurà de ser expressament autoritzada per FIRA.

2.4.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de FIRA.

Els enllaços que s'hi estableixin hauran d'efectuar-se a la pàgina principal de FIRA o, si escau, a aquella que la mateixa FIRA estableixi, sent aquest enllaç absolut i complet de forma que porti l'Usuari al lloc web de FIRA que haurà de contenir completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.5.- FIRA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s'hi estableixin mitjançant vincles al Portal, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

3. Responsabilitat de FIRA BARCELONA

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat.

FIRA únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de FIRA.

No obstant això, FIRA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, d'acord amb les seves possibilitats i amb l'estat de la tecnologia, per tal de garantir el funcionament del Portal i evitar-hi l'existència i la transmissió de virus i d'altres components que puguin perjudicar l'Usuari.

4. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts del portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bon costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa de la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

5. Comunicacions comercials

FIRA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb total respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i de conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el consentiment de l'Usuari.

L'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a FIRA dirigint un correu electrònic a l'adreça: lopd@firabarcelona.com.

6. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular del Portal es regiran pel disposat a la normativa vigent respecte de la legislació aplicable i de la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, FIRA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

1.1.- Les presents Condicions Generals de Contractació, juntament amb les condicions particulars que, si escau, s'estableixin, regularan expressament les relacions sorgides entre FIRA BARCELONA i els expositors que contractin els serveis oferts a través del Portal.

1.2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades d'acord amb el que disposa la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació, la Llei 3/2014 de Març Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista i, si escau, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

1.3.- La prestació de qualsevol dels serveis del Portal suposa l'acceptació de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal i, si escau, de les Condicions Particulars que regeixin la prestació del servei.

1.4.- FIRA BARCELONA informa que els tràmits per tal d'efectuar la prestació dels serveis oferts són aquells descrits a les presents condicions i aquells que s'indiquin en pantalla, que facin referència a cada servei concret per tal que l'Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç, eficaç i completa, amb una antelació mínima de tres dies a la contractació del servei. L' Usuari declara que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per tal d'obtenir la prestació del corresponent servei.

1.5.- Tota la informació proporcionada a FIRA durant els processos de contractació serà emmagatzemada de forma que l'Usuari podrà sol·licitar informació referent a les seves operacions efectuades durant els 3 mesos anteriors i sempre amb prèvia petició per fax o per e-mail dirigida a FIRA.

1.6.- Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del present Portal, FIRA podrà proporcionar a l'Usuari un nom d'Usuari i un "Password" o contrasenya. El Nom d'Usuari i el Password facilitats són elements identificadors que habiliten l'Usuari per accedir als Serveis del Portal i tenen caràcter personal i intransferible. FIRA podrà realitzar modificacions després d'avisar prèviament l'Usuari, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

1.7.- Tots els mitjans tècnics que siguin necessaris per accedir al Portal i a la prestació de serveis de FIRA seran a compte exclusiva de l'Usuari, així com els impostos o despeses d'altre tipus que la prestació de serveis pogués produir.

1.8.- Els contractes celebrats a través del present Portal es regiran per la legislació espanyola que serà d'aplicació en tot allò no contemplat en les presents condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, FIRA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.